Opleidingsportaal


Post-HBO opleiding Security en Recht

  • Als praktijkbeoefenaar in de securitybranche of als particuliere onderzoeker kom je vaak voor juridische vragen te staan. Wat zegt de AVG over cameratoezicht? Wat zijn de voorwaarden om een visitatie uit te voeren en moet iemand hieraan meewerken? Kan de schade op de fraudeur verhaald worden? Aan welke eisen moet een aangifte voldoen?

    Tijdens de post-HBO opleiding Security & Recht krijg je antwoord op deze en andere juridische vragen. In 13 modules leer je alles over het recht in relatie tot fysieke beveiligingstoepassingen, gegevensuitwisseling en het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duik je met jouw medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

    Je volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar vooral ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals zoals ‘toegangsbeheer en toegangsverlening’ en ‘het onderzoeken van onregelmatigheden’.

    Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Security & Recht (500 pagina’s), dat tevens een handig naslagwerk bij de uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de lessen nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake. Je rondt de opleiding Security & Recht tijdens de 14e avond af met een eindtoets die uit 40 multiplechoicevragen bestaat.
    Meer informatie vindt u ook op securityenrecht.info

Cursusinhoud

Module 1 Inleiding recht:
• Onderverdeling in het recht (privaatrecht en publiekrecht)
• Tendensen in het recht
• Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
• Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
• Zelfregulering en certificering

Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium:
• Verschil tussen toezicht en opsporing
• Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
• Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
• Personen en instanties in het strafproces
• Loop van het strafvorderlijk strafproces

Module 3 Materieel strafrechtelijke leerstukken (1):
• Wat is materieel strafrecht?
• Bronnen van het materieel strafrecht
• Wat is een strafbaar feit
• Legaliteitsbeginsel
• Voorwaarden voor de vervolgbaarheid

Module 4 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus:
• Toepasselijkheid van de Wpbr
• Soorten beveiligingsorganisaties
• Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
• Overheidstoezicht

Module 5 Materieel strafrechtelijke leerstukken (2):
• Veelvoorkomende misdrijven en casuïstiek
• Aandachtspunten bij het doen van aangifte
• Poging en voorbereidingshandelingen
• Deelnemingsvormen
• Strafuitsluitingsgronden

Module 6 Strafvorderlijke leerstukken:
• Principes van strafvordering
• Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
• Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
• Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
• Schadeverhaal via het strafrecht

Module 7 Toegangsverlening en toegangsbeheer (1):
• Tussentoets
• Maatregelen in het belang van de orde
• Weren van ongewenste bezoekers en verblijfsontzeggingen
• Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
• Verboden toegang en erfafscheidingen

Module 8 Toegangsverlening en toegangsbeheer (2):
• Cameratoezicht en visitatie
• Toegangsbeheersingssystemen
• Beheer en verkoop van gevonden voorwerpen
• Als de overheid iets wil weten

Module 9 Privacy en omgang met persoonsgegevens (1):
• Bronnen bescherming persoonlijke levenssfeer (o.a. Wet op de Ondernemingsraden)
• Bronnen bescherming persoonsgegevens (o.a. AVG)
• Privacy en fysieke beveiligingstoepassingen

Module 10 Privacy en omgang met persoonsgegevens (2):
• Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
• Gegevensuitwisseling met de overheid
• Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
• Zwarte lijsten/branche-waarschuwingssystemen

Module 11 Privaatrechtelijke leerstukken:
• Employmentscreening
• Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
• Schadeverhaal op de fraudeur
• Beëindigen arbeidsovereenkomst na onregelmatigheden

Module 12 Het onderzoeken van onregelmatigheden (1):
• Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
• Gerechtvaardigd belang voor onderzoek
• Observatie, verborgen camera en andere methoden van onderzoek Interviewen van personen

Module 13 Het onderzoeken van onregelmatigheden (2):
• Onderzoeken van vertrouwelijke communicatie
• Privaat onderzoek en publieke follow up
• Rechtmatig of onrechtmatig verkregen bewijs?
• Het informeren van onderzochte personen
• Proeftoets

Tijdens het 14e lesdeel wordt de leergang afgesloten met een toets van 40 vragen multiple choice.
Bij een onvoldoende resultaat (70% score vereist) is herkansing mogelijk.

 Voor wie?

Deze opleiding is bedoelt voor personen werkzaam in de securitybranche, bijvoorbeeld als facilitymanager, securitymanager, adviseur veiligheid of particuliere onderzoeker. Je hebt behoefte aan een stevige juridische basis voor het aanpakken van beveiligingsvraagstukken. Om mee te kunnen doen met de leergang dien je te beschikken over hbo-werk- en denkniveau.

De leergang Security en Recht wordt verzorgd door mr. Felix Olijslager.
Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken.
Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden.

Wat levert de opleiding op?
Na afronding van de opleiding Security & Recht ben je zeker van je zaak. Je kunt beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht benaderen. Dankzij deze juridische basis groei je uit tot een adequate gesprekspartner voor politie, bedrijfsjurist, advocaat of opdrachtgever. Indien je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een certificaat.
Voor meer mogelijkheden met jouw certificaat en voor de samenhang met andere security-gerelateerde opleidingen wordt verwezen naar de Stichting Sern.

Cursusduur en -tijden:

De opleiding is opgebouwd uit:
Klassikale lessen: 42 uur in 14 dagdelen
Zelfstudie: circa 4 uur per week
Studielast: 100 uur in totaal, onderwijs én zelfstudie.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
Security en Recht1€ 2.949,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
Security en RechtPost-HBO opleiding Security en Recht2-03-202129-06-2021De Meern